.
ข้าวไทย เด็กไทย > โครงการโอลิมปิกวิชาการ > คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

สนับสนุนกิจกรรม  โครงการ จัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
สนับสนุนกิจกรรม  โครงการ จัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ทางบริษัทได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท)    ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
โดยเป็นแนวความคิดของนายประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์  รองประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์  และเล็งเห็นความสำคัญของเด็กไทย เฉพาะเด็กไทยผู้มีอัจฉริยภาพทางด้านปัญญา  ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่ง ในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต อีกทั้งยังมีความมุ่งหวังให้ผู้แทนเด็กไทยกลุ่มนี้  เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนไทย   อีกหลายล้านคนให้ตั้งใจทำความดี  ขยัน  พากเพียรหมั่นศึกษาหาความรู้ จะได้มีโอกาส และประสบการณ์ในเวทีการแข่งขันระดับประเทศ ไปจนถึงระดับโลก
จึงได้มีนโยบายให้การสนับสนุน  “โครงการสนับสนุนโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ”  ในนามข้าวตราฉัตร และได้ให้การสนับสนุนโครงการฯ ดังกล่าวเป็นประจำทุก ๆ ปี  ซึ่งเริ่มให้การสนับสนุนตั้งแต่ ปี   2547  จนถึงปัจจุบัน และถือได้ว่า บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด  เป็นบริษัทเอกชนเพียงรายเดียว ที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจที่บริษัทได้มีส่วนร่วมการพัฒนาเยาวชนไทย ในเรื่องของการศึกษา ให้ก้าวไกลระดับโลกอีกด้วย
 

 สิ่งที่เรายึดมั่นสูงสุดเหนือจากความสำเร็จก็คือ ความตั้งใจที่จะช่วยเกษตรกรไทย มีชีวิตที่ดีกว่าและมีอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน และนี่คือภารกิจที่ท้าทายที่เราจะต้องทำให้สำเร็จในที่สุดสมดังคำที่ว่า ข้าวคือชีวิต

ติดต่อเรา

  อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ชั้น28
 csm@cptrading.co.th
 +66 (0) 2646 - 7200
   โทรสาร+66 (0) 2764 - 7392