.
ข้าวไทย เด็กไทย > ปลดปล่อยความฟิน ปลุกความคิดสร้างสรรค์ กับตราฉัตร

ปลดปล่อยความฟิน ปลุกความคิดสร้างสรรค์ กับตราฉัตร

สร้างผลงานไอเดียถ่ายภาพให้มีความคิดสร้างสรรค์หรือให้รู้สึกฟินที่สุดกับข้าวตราฉัตร ปลดปล่อยความฟิน ปลุกความคิดสร้างสรรค์ กับตราฉัตร


กติกา

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมี Facebook Account เป็นของตนเอง และกด Like Facebook Page ตราฉัตรFamily wwww.facebook.com/KhaoTraChat
 2. ต้องมีรูปผลิตภัณฑ์ข้าวตราฉัตรชนิดใดขนาดใดก็ได้อยู่ในภาพ
 3. โพสต์ภาพถ่ายที่ต้องการร่วมกิจกรรมใต้โพสกิจกรรมผ่าน Facebook Page ตราฉัตรFamily เพื่อให้ทีมงานเข้าไปตรวจสอบได้พร้อมระบุ...
 • ชื่อภาพ
 • คำอธิบายใต้ภาพ 
 • ชื่อ-สกุล เจ้าของผลงาน
 • เบอร์โทรศัพท์ เจ้าของผลงานที่ติดต่อได้
 • ใส่ Hashtag #กินอยู่อย่างฟิน #ข้าวตราฉัตรสร้างสรรค์
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
 • ทุกเพศทุกวัย อายุตั้งแต่ 13ปี ขึ้นไป
รายละเอียดสำหรับผู้ที่ส่งเข้าประกวด
 1. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน สามารถส่งรูปภาพประกวดได้ไม่เกิน 1 ภาพ
 2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 3. คณะกรรมการมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน
ขั้นตอนการโหวตภาพที่ชื่นชอบ
 • คุณมีสิทธิ์โหวตได้เพียง 1 ภาพ และครั้งเดียวเท่านั้น ทางโปรแกรมจะคำนวณคะแนนออกมาเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์(%) โดยคุณสามารถกดโหวตที่ลิ้งค์ใต้ภาพที่ชอบ ในอัลบั้มรูปภาพกิจกรรม ช่องทาง Facebook ตราฉัตรFamily หรือเข้าไปโหวตโดยตรงได้ที่เว็บไซด์ www.khaotrachat.com
 • ผู้โหวตจะต้องแสดงตัวตน โดยการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นจริง เพื่อล็อคอินเข้าระบบ
 • ผู้โหวตมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
  
ระยะเวลาการเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 14 – 28 มกราคม 2562
ประกาศผลตัดสิน วันที่ 31 มกราคม 2562
เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ได้รับรางวัล Apple Watch series4 ​
 • รางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด จำนวน 4 รางวัล:
ผู้ที่ได้คะแนนโหวตสูงสุด 4 อันดับแรก ผ่านทางเว็ปไซต์ข้าวตราฉัตร ได้รับคนละ 1 รางวัล
 • รางวัลสำหรับผู้ร่วมโหวต จำนวน 1 รางวัล:
สุ่มจับรางวัลผู้ที่ร่วมโหวตในกิจกรรม ได้รับ 1 รางวัล


การรับรางวัล
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเข้ามารับรางวัลด้วยตนเอง หรือมีตัวแทนมารับรางวัล (ถ้ามีตัวแทนมารับรางวัล ผู้ชนะต้องเซ็นต์ยินยอมพร้อมสำเนาบัตรประชาชนให้มีคนมารับรางวัลแทน
 • นำสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัล พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง (ชื่อสำเนาบัตรประชาชนต้องตรงกับชื่อ-นามสกุล ตอนส่งเข้าประกวด)
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับในการส่งภาพประกวด ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่ายอมรับกฎกติกา และเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว และผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มี สิทธิ์อ้างว่ากระทำผิด เพราะอ่านหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี โดยขอสงวนสิทธิ์ การให้รางวัลเฉพาะผู้ที่ทำครบเงื่อนไขตามกติกาที่ กำหนดเท่านั้น
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัล หรือเงื่อนไข ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยของรางวัลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยยึดถือเอามูลค่าของรางวัลตาม ประกาศไว้เป็นสำคัญ
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามเลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆหรือเป็นภาพที่ต่อเนื่องกับภาพที่เคยได้รับรางวัล มาก่อนที่ส่งเข้ามาประกวด ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นๆ ทุกองค์กร 
 • ภาพที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นสิทธิ์ร่วมกันระหว่างเจ้าของภาพ และผู้จัดการประกวด บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุชื่อภาพ, คำอธิบายใต้ภาพ, ชื่อ-สกุล, เบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่ส่งเข้าประกวด ในการส่งเข้าประกวดด้วย
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องยอมรับทุกกฎกติกาข้อบังคับของผู้จัดงานโดยไม่มีเงื่อนไข
 • หากพบว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามกติกาการเข้าประกวด หรือทำผิดกติกาผู้ที่ส่งเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์แม้ว่าจะได้รับพิจารณาค่าตอบแทน หรือได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงและสามารถพิสูจน์ได้ว่ากระทำการผิดกติกาจริง ผู้จัดการประกวดสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนค่าตอบแทนหรือรางวัลได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากมีบุคคลที่สามท้วงติงและกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ส่งเข้ามามีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ทางผู้จัดการประกวด ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดหรือได้รับรางวัล ผู้จัดการประกวดสามารถเรียกรางวัลที่ได้รับกลับคืนทั้งหมด โดยไม่ถือว่ามีความผิดใดๆ
 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์ และ/หรือเผยแพร่รูปรายชื่อ ของผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ธุรกิจทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องไม่พาดพิงลบหลู่ หรือ ดูหมิ่น ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือทำให้เกิดความแตกแยกภายในสังคม

 สิ่งที่เรายึดมั่นสูงสุดเหนือจากความสำเร็จก็คือ ความตั้งใจที่จะช่วยเกษตรกรไทย มีชีวิตที่ดีกว่าและมีอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน และนี่คือภารกิจที่ท้าทายที่เราจะต้องทำให้สำเร็จในที่สุดสมดังคำที่ว่า ข้าวคือชีวิต

ติดต่อเรา

  อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ชั้น28
 csm@cptrading.co.th
 +66 (0) 2646 - 7200
   โทรสาร+66 (0) 2764 - 7392